DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

Hållbarhet

För en hälsosam framtid

See Our Work

Latest Projects

Kunskap ökar jämställdhet

I forskarrapporter framkommer det bland annat att maskulina kulturer i mansdominerade branscher kan påverka arbetssätt och risktagande.

Alltför höga krav och begränsade resurser i arbetet generellt hänger samman med lägre arbetstrivsel, en ökad vilja att säga upp sin anställning samt sämre psykisk och fysisk hälsa.

Källa: ”Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet” (Arbetsmiljöverket 2017:4); ”Kvinnors och mäns arbetsvillkor” (Arbetsmiljöverket 2016:2)

"Kvinnor och män har samma rättigheter till en god arbetsmiljö. Idag är fler kvinnor än män sjukskrivna från arbetet och fler kvinnor tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. Samtidigt är det fler män som råkar ut för allvarliga olyckor och dödsolyckor i arbetet."

Arbetsmiljöverket meddelar att med en effektivare riskhanteringsprocess är det inte bara olycksrisken som kan minskas utan även jämställdhet kan främjas. Digitala verktyg kan leda till effektivare riskhantering i din verksamhet.

Genom våra unika riskkort® utbildas företaget på alla nivåer samtidigt. Högre kunskap om risker i omgivningen påverkar normer, kulturer och bidrar därmed till lägre matchokultur och ökad jämnställdhet. 

 • Sjukfrånvaron är lägre i yrken med en jämn könsfördelning. 

 

 • Föreställningarna om vad som är lämpligt för kvinnor och män är begränsande inte bara för individens möjligheter till utveckling, utan också för företag, organisationer och samhället i stort. 

 

 • Organisationer kan skapa en bättre arbetsmiljö om de identifierar medvetna och omedvetna föreställningar och förväntningar på hur kvinnor och män ska vara. Det kan leda till att strukturerna istället blir mer öppna för individuella variationer. 

 

 • En jämn fördelning av kvinnor och män på en arbetsplats är ett sätt att förebygga trakasserier. 

 

 • Arbetsplatser som är utbildade i att hantera olikheter och mångfald presterar flera gånger bättre jämfört med en homogen grupp. De verkligt nyskapande idéerna föds genom möten som präglas av olikheter och skillnader. Kreativitet och effektivitet ökar med blandade arbetslag.

 

 • Företag med högre andel kvinnor i styrelsen redovisar bättre resultat. 

 

 • Jämställdhetsarbetet förbättrade effektiviteten för Ericsson i Hudiksvall med nära tio procent. Hälsinglands Sparbanks ledningsstyrda förändringsarbete kommer på två år att nära nog fördubbla vinsten. Det är några av exemplen från boken ”Genusmedvetet ledarskap – resan från icke-fråga till tillväxtfråga” (Liber, 2012). 

 

 • Mångfald gynnar utvecklingen. I EU:s 2020-strategi står det att ”diskriminerande åtgärder vid anställning och i arbetet minskar de tillgängliga arbetskrafts- och kompetensresurserna och gör att samhället som helhet drabbas av långsammare ekonomisk tillväxt”. 

 

 • Flera rapporter visar ett samband mellan jämställda företag oc h organisationer och lönsamhet: – Det finns flera vinster med ökad jämställdhet: större motivation hos personalen, fullt resursutnyttjande och kontaktytor som öppnar upp för möjligheter för lönande synergieffekter. (”Jämställdhet och lönsamhet”, Nutek, 1999.) – Privata företag redovisar ett positivt resultat av jämställdhetsarbetet: ökad produktivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, ett bättre arbetsklimat, kreativitet och samarbete. (”Jämt lönsamt”, Centrum för förändringsledning, 2003.) – I boken ”Det lönar sig” (Näringslivets ledarskapsakademi 2010) visar författarna att en genusmedveten ledning och styrning av företaget är lönsam. Boken baseras på ett forskningsprojekt på verkstadsföretaget Indexator. 

 

 • En undersökning som byggbranschen gjort, ”Byggbarometern” (2013), visar att de förlorar kompetent personal på grund av en ”grabbig” attityd och ett tufft arbetsklimat. Flera kvinnor lämnar branschen eftersom de känner att de motarbetas och inte ges samma karriärmöjligheter.

 

Källa: Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685) – Arbetsmiljöverket.

Social hållbarhet är en central del av vår tjänst och står i centrum för allt vi gör.

DIRI:s hållbarhetsstrategi bygger på tanken att vi måste integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet för att nå våra mål. Vi anser att det är viktigt att skapa en modell som inte bara har en positiv inverkan på människor och planeten, utan också är möjlig för oss att sträva efter och genomföra.

DIRIs hållbarhetsarbete bedrivs utifrån sex fokusområden

 • Trygga och säkra arbetsplatser
 • Riskkunskap för alla
 • Lärande och utbildning – kunskap ger säkerhet
 • Innovativ och digitaliserad riskhantering
 • Minskad negativ påverkan på vår planet
 • Konkurrenskraftig och långsiktigt hållbara affärer
DIRI globala mål

GLOBALA MÅLEN

DIRI globala mål 3

God hälsa och välbefinnande

DIRIs största och främsta mål är att minska arbetsrelaterade sjukdomar, olycksfall och dödsfall. Insikter från arbetsplatser ger oss förebyggande åtgärdsmöjligheter.

DIRI globala mål 4

God utbildning för alla

DIRIs tjänst ökar lärandet i organisationer framgent även inom utbildningssektorn. Vi bidrar till att lärande och kunskap ska bli delbart och komma flera till del.

DIRI globala mål 5

Jämställdhet

DIRI arbetar för jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Informationen i DIRIs app är lättillgänglig för alla och utformad med hänsyn till de horisontella principerna.

DIRI globala mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

DIRIs tjänst bidrar till en trygg och säker arbetsplats. Vi säkerställer rätt kunskap när och där den behövs för en bättre säkerhetskultur.

DIRI globala mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar för en ekologisk hållbar utveckling. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt för att bidra till att våra kunder förbättrar sin kemikaliehantering, blir mer resurseffektiva och mer klimatsmarta.

DIRI globala mål 17

Genomförande och globalt partnerskap

Vi går i fronten och sätter standarden för framtidens hållbara riskprocesser. DIRIs tjänst samlar användare och möjliggör samskapande mellan olika aktörer.