DIRI Safety Solutions - digitala riskanalyser för industri och bygg

Hållbarhet

För en hälsosam framtid

See Our Work

Latest Projects

Social hållbarhet är en central del av vår tjänst och står i centrum för allt vi gör.

DIRI:s hållbarhetsstrategi bygger på tanken att vi måste integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet för att nå våra mål. Vi anser att det är viktigt att skapa en modell som inte bara har en positiv inverkan på människor och planeten, utan också är möjlig för oss att sträva efter och genomföra.

DIRI stöttar medarbetare med rätt utrustning i riskfylld miljö

DIRIs hållbarhetsarbete bedrivs utifrån sex fokusområden

  • Trygga och säkra arbetsplatser
  • Riskkunskap för alla
  • Lärande och utbildning – kunskap ger säkerhet
  • Innovativ och digitaliserad riskhantering
  • Minskad negativ påverkan på vår planet
  • Konkurrenskraftig och långsiktigt hållbara affärer
DIRI globala mål

GLOBALA MÅLEN

DIRI globala mål 3

God hälsa och välbefinnande

DIRIs största och främsta mål är att minska arbetsrelaterade sjukdomar, olycksfall och dödsfall. Insikter från arbetsplatser ger oss förebyggande åtgärdsmöjligheter.

DIRI globala mål 4

God utbildning för alla

DIRIs tjänst ökar lärandet i organisationer framgent även inom utbildningssektorn. Vi bidrar till att lärande och kunskap ska bli delbart och komma flera till del.

DIRI globala mål 5

Jämställdhet

DIRI arbetar för jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Informationen i DIRIs app är lättillgänglig för alla och utformad med hänsyn till de horisontella principerna.

DIRI globala mål 8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

DIRIs tjänst bidrar till en trygg och säker arbetsplats. Vi säkerställer rätt kunskap när och där den behövs för en bättre säkerhetskultur.

DIRI globala mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar för en ekologisk hållbar utveckling. Vi utvecklar vår tjänst kontinuerligt för att bidra till att våra kunder förbättrar sin kemikaliehantering, blir mer resurseffektiva och mer klimatsmarta.

DIRI globala mål 17

Genomförande och globalt partnerskap

Vi går i fronten och sätter standarden för framtidens hållbara riskprocesser. DIRIs tjänst samlar användare och möjliggör samskapande mellan olika aktörer.

Framtagning av analys och strategi

DIRI har tillsammans med Trossa gjort en hållbarhetsanalys och tagit fram våra hållbarhetsmål. Analysen ligger till grund för vilka beslut vi tar framåt och hur vi ska uppnå våra mål.

Vi är väldigt nöjda över resultatet, och känner stor glädje över att kunna bidra – framåt!